Regler

REGLER FOR JYSKE MESTERSKABER 2024

1. Deltagerbetingelser

Enhver fotoklub/gruppe og medlemmer heraf, hjemmehørende i det jyske område, kan indsende billeder til Jyske Mesterskaber på nærværende betingelser. Deltagelsen er ikke samtidig betinget af medlemskab af Selskabet for Dansk Fotografi (kaldt SDF).

Endvidere kan alle fotografer (professionelle og amatører), der er bosat i det jyske område, og som samtidig er medlem af SDF, deltage.

De indsendte billeder må ikke tidligere have været antaget i Jyske.
Billeder må ikke samtidig deltage i flere kategorier, ej heller farvebilleder konverteret til monokrom.

Billederne indsendes klubvis i en til formålet egnet emballering.

2. Billedantal

Hver fotograf må højst deltage med 4 billeder (uanset medlemskab af flere klubber) i hver kategori.

3. Kategorier

Kategorierne er i 2024

  • 1. Farve papir
  • 2. Farve digital
  • 3. Monokrom papir
  • 4. Monokrom digital
  • 5. Action digital

Der kan deltages med serier i Farvepapir og Monokrom papir. En serie kan bestå af 3 til 6 billeder.

Definitioner

  • For alle kategorier gælder det, at alle billedinformationer i et billede skal stamme fra fotografiske optagelser, dvs. billeder optaget på et lysfølsomt medium, af fotografen selv.
  • Alle former for billedbehandling, herunder digitalt og mørkekammerarbejde, er tilladt, så længe fotografen selv udfører behandlingen og ikke tilføjer fotografiske elementer, som ikke er skabt af fotografen selv.
  • Visse specialkategorier, f.eks. natur, kan have særlige krav til billedbehandling, som er beskrevet nærmere i den pågældende kategori.
  • Fotografen skal kunne fremsende originalfiler, som indeholder exif-data og alle billedets deleelementer, hvis der opstår tvivl om billedet.
  • Det er ikke tilladt at anvende automatisk computergenererede billeder.

Overtrædelse af reglerne vil medføre diskvalifikation fra konkurrencen.

Monokrom billede
Et monokromt billede fremstår på normal betragtningsafstand monokromt, hvilket betyder at der ingen farver er, men kun indeholder gråtoner fra ren hvid til ren sort.
Et billede er også monokrom hvis det er totaltonet i en farve, som fx bruntonet, blåtonet eller sepiatonet, der må ikke være spor af andre farvetoner end den der er benyttet til toningen
Et billede som er patielt tonet er ikke tilladt som monokrom og skal klassificeres som er farvebillede.

Farvebillede
Billeder der indeholder mere end en farvetone. Heri indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med en partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monokrom.
De rene monokrome billeder kan ikke deltage i farvekategorien

4. Motivvalg

Motivvalget er frit. Ved billeder sammensat af flere motiver/elementer, skal fotografen selv have fotograferet alle elementerne. Skal ved tvivl dokumenteres af fotografen. Fotografen påtager sig det fulde juridiske ansvar for billedernes indhold.

5. Billedstørrelse

Papirbilleder: Billedstørrelsen er fri, men alle billeder skal være monteret på 30×40 cm støttekarton med en tykkelse på maks. 3 mm. Uopklæbede billeder og billeder, der afviger fra angivne størrelse, vil blive diskvalificeret.

Digitale billeder: Formatet er max 1920 pixels på længste led (altså tværformat skal være max 1920 pixels bredde, højformat max 1920 pixels høje, kvadratiske billeder max 1920×1920 pixels). Filformat jpg på maks. 5 MB.

6. Mærkning

Entryformen gøres tilgængelig af Fotoklubben Focus Silkeborg samtidig med indbydelsen. Den vil være elektronisk. Alle papirbilleder skal forsynes med dertilhørende label. Template til label findes på focus-silkeborg.dk. Label placeres i øverste venstre hjørne, med pilen pegende i ”op” retning. Billeder der ikke er mærket på den angivne måde, eller hvis der er uoverensstemmelse mellem entryform og billedets mærkning, vil blive diskvalificeret.
Bemærk: Entryform indsendes via den elektroniske registrering på den hjemmeside, som Fotoklubben Focus Silkeborg bruger dertil.

7. Digitale kopier af papirbilleder

Der skal afleveres digitale kopier af papirbillederne via det elektroniske system Disse anvendes kun til præsentation ved dommergennemgang mm. Det er papirbillederne der bliver bedømt. Papirbilleder kan ikke diskvalificeres ved fejl i den digitale kopi.

8. Diskvalificering

Fotoklubben Focus Silkeborgs bestyrelse kan til enhver tid diskvalificere billeder, der ikke lever op til de stillede krav. Deltagergebyr tilbagebetales ikke ved diskvalifikation.

9. Indsendelsesfrist

Upload kan påbegyndes 8. januar 2024 og skal være afsluttet senest 18. februar 2024.

Papirbilleder skal være Fotoklubben Focus Silkeborg i hænde senest 26. februar 2024 hos:

Karl Erik Meilstrup
Højmarksvænget 13
8600 Silkeborg

E-mail: billedsekr@focus-silkeborg.dk
Telefon: 2091 3663

Papirbilleder skal sendes med afhentning i pakkeshop i Silvan, Bredhøjvej 34, 8600 Silkeborg (GLS, DAO, DHL, Bring og UPS)

10. Deltagergebyr

Deltagelse i 1 kategori: kr. 200,00
Deltagelse i 2 kategorier: kr. 215,00
Deltagelse i 3 kategorier: kr. 230,00
Deltagelse i 4 kategorier: kr. 245,00
Deltagelse i 5 kategorier: kr. 260,00

Beløbet skal være indbetalt senest 18. februar 2024 til konto angivet på entryform.

11. Bedømmelse

Fotoklubben Focus Silkeborg har indbudt 3 dommere:
Malene Vinge Jakobsen, Ry, www.vinge-foto.dk
René Roalf, Viborg, www.roalf.com
Michael Brøsch, Aarhus

Dommerne skal være til stede under dommergennemgangen.

Dommerne forpligter sig til at følge de til en hver tid gældende regler for billedbedømmelse som beskrevet af SDF.

12. Præmiering

Der uddeles medaljer til 1., 2. og 3. pladsen i hver kategori, samt minimum 1 dommerdiplom pr. dommer pr. kategori. Fotoklubben Focus Silkeborg kan bestemme om der desuden skal uddeles en eller flere præmier eller ekstra diplomer i de enkelte kategorier.

Alle billeder og serier, der bliver antaget på Jyske, tildeles 5 point. Alle billeder og serier, som tildeles en præmiering, vil blive tildelt ekstra point. Et billede og/eller serie kan ikke tildeles mere end én præmiering. De ekstra point udgør:
Guld – 25 point
Sølv – 20 point
Bronze – 15 point
Diplom – 10 point

Den fotograf, som opnår højeste antal samlede point blandt antagne billeder, kåres til Jysk Mester og tildeles en pokal, ca. 30 cm høj med fotograf navn, konkurrencens navn samt ”Jysk Mester 2024” indgraveret til ejendom.

Ved pointlighed mellem to eller flere fotografer tælles medaljer med i bedømmelsen, hvor 1 guldmedalje tæller mere end 2 eller flere sølvmedaljer, bronzemedaljer eller diplomer.

Kun klubber, der deltager med 3 eller flere fotografer kan kåres til Jysk klubmester. Det samlede antal point pr. klub divideres med klubbens samlede antal indsendte billeder.

Den klub, der har opnået det højeste gennemsnit, er årets mester. Ved pointlighed mellem 2 klubber findes vinderen på samme måde som den individuelle mester.

13. Udstillingen

Udstillingen afholdes lørdag, den 13. april 2024 i Nordre Fælleshus, Nylandsvej 14-18, 8600 Silkeborg

Fotoklubben Focus Silkeborg er ansvarlig for, at samtlige antagne billeder ophænges på et til formålet egnet sted, synligt for publikum.

Billederne nedtages efter afslutningen af udstillingen og tages med hjem af de fremmødte klubber/fotografer. Liste over antagne billeder med numre eller lignende, som referer til de udstillede billeder, vil være tilgængelig på udstillingen.

Udstillingsprogrammet tilrettelægges af Fotoklubben Focus Silkeborg, men skal som minimum indeholde et punkt, hvor dommerne kommenterer et udvalg af de antagne billeder.

Udstillingsprogrammet med relevante praktiske oplysninger offentliggøres i god tid på SJF’s (www.jyskefotoklubber.dk ) og SDF’s hjemmesider.

Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber forbeholder sig ret til at lade indsendte billeder reproducere og benytte til alle for Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber gavnlige formål.

15. Returnering

De enkelte deltagende klubber bør i videst muligt omfang selv afhente, såvel udstillingsbilleder, som ikke antagne billeder ved udstillingens afslutning, i det omfang klubberne er repræsenteret på udstillingen. Ikke hjemtagne billeder afleveres på næste års Jyske.

Samtidig returneres kopi af de indsendte fotograflister med dommernes point til de deltagende klubber.

Fotoklubben Focus Silkeborg forpligter sig til at behandle de indsendte billeder med størst mulig omhu, men kan dog ikke drages til ansvar for beskadigelse eller bortkomst.

16. Appel

Dommernes afgørelse er inappellabel. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af udstillingsreglerne afgøres af SDF’s bestyrelse eller dennes repræsentant, da de har givet en SDF-godkendelse af udstillingen. Denne afgørelse er inappellabel. Fotograferne har ved indsendelsen forpligtet sig til anerkendelse heraf, ligesom de har anerkendt udstillingsreglerne.

17. Information

Fotoklubben Focus Silkeborg orienterer pressen (Dagblade, Fotoblade, Fotohjemmesider mm.) og sørger for den mest mulige omtale af arrangementet før, under og efter udstillingen. Fotoklubben Focus Silkeborg pålægges hurtigst muligt efter udstillingen at udarbejde et kort sammendrag af udstillingsforløbet med relevant statistik og lister som nævnt i pkt. 12. Ligeledes offentliggøres hvilken klub, der er næste arrangør, for så vidt dette er kendt. Information udsendes til samtlige registrerede Jyske Fotoklubber. Resultatlister med minimum vindernes navne søges offentliggjort i SDF’s medlemsblad Dansk Fotografi.

18. Ansvar

Fotoklubben Focus Silkeborg afholder alle udgifter, herunder Jyske Arbejdsgruppe’s (2 repræsentanter fra de klubber, der har givet tilsagn om at arrangere Jyske) udgifter, som måtte være nødvendige for at afvikle Jyske Mesterskaber i overensstemmelse med nærværende regler, ligesom Fotoklubben Focus Silkeborg har ansvaret for at nærværende regler overholdes.

Eventuelle ændringer af nærværende regler foretages kun efter indstilling fra arbejdsgruppen. Alle rettelser og tilføjelser til reglerne og arrangementet generelt foretages af Jyskes Arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen sørger for at hele konceptet for arrangementet er ajourført, og, at alle ændringer i klubbernes stamoplysninger er up to date, ligesom det er Arbejdsgruppens version af reglerne, der er gældende.

Fotoklubben Focus Silkeborg ansøger i god tid SDF-godkendelse af arrangementet. Fotoklubben Focus Silkeborg er forpligtet til at holde SDF orienteret. SDF orienteres om resultatet af Jyske Mesterskaber på den af SDF angivne måde.

Arrangerende klub er kontaktperson til SDF.

19. Website

Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber har et website på adressen www.jyskefotoklubber.dk. Udgifterne til sitet af holdes af den arrangerende klub.

Nærværende regler er gældende for 1 år ad gangen.