Regler

REGLER FOR JYSKE MESTERSKABER 2023

1. Deltagerbetingelser

Enhver fotoklub/gruppe, hjemmehørende i det jyske område, kan indsende billeder til Jyske Mesterskaber på nærværende betingelser. Deltagelsen er ikke samtidig betinget af medlemskab af Selskabet for Dansk Fotografi (kaldt SDF).

Endvidere kan alle fotografer (professionelle og amatører), der er bosat i det jyske område, og som samtidig er medlem af SDF, deltage.

De indsendte billeder må ikke tidligere have været antaget i Jyske.
Billeder må ikke samtidig deltage i flere kategorier, ej heller farvebilleder konverteret til monokrom.

Billederne indsendes klubvis i en til formålet egnet emballering.

2. Billedantal

Hver autor må højst deltage med 4 billeder (uanset medlemskab af flere klubber) i hver kategori.

3. Kategorier

Kategorierne er i 2023

 • 1. Farve papir
 • 2. Farve digital
 • 3. Monokrom papir
 • 4. Monokrom digital
 • 5. Natur digital

Definitioner

 • For alle kategorier gælder det, at alle billedinformationer i et billede skal stamme fra fotografiske optagelser, dvs. billeder optaget på et lysfølsomt medium, af fotografen selv.
 • Alle former for billedbehandling, herunder digitalt og mørkekammerarbejde, er tilladt, så længe fotografen selv udfører behandlingen og ikke tilføjer fotografiske elementer, som ikke er skabt af fotografen selv.
 • Visse specialkategorier, f.eks. natur, kan have særlige krav til billedbehandling, som er beskrevet nærmere i den pågældende kategori.
 • Fotografen skal kunne fremsende originalfiler, som indeholder exif-data og alle billedets deleelementer, hvis der opstår tvivl om billedet.
 • Det er ikke tilladt at anvende automatisk computergenererede billeder.

Overtrædelse af reglerne vil medføre diskvalifikation fra konkurrencen.

Monokrom billede
Et monokromt billede fremstår på normal betragtningsafstand monokromt, hvilket betyder at der ingen farver er, men kun indeholder gråtoner fra ren hvid til ren sort.
Et billede er også monokrom hvis det er totaltonet i en farve, som fx bruntonet, blåtonet eller sepiatonet, der må ikke være spor af andre farvetoner end den der er benyttet til toningen
Et billede som er patielt tonet er ikke tilladt som monokrom og skal klassificeres som er farvebillede.

Farvebillede
Billeder der indeholder mere end en farvetone. Heri indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med en partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monokrom.
De rene monokrome billeder kan ikke deltage i farvekategorien

Definition Natur

Natur fotografering registrerer alle grene af naturhistorien undtagen antropologi og arkæologi. Dette inkluderer alle aspekter af den fysiske verden, både levende og livløse, som ikke er blevet lavet eller modificeret af mennesker.

Naturbilleder skal formidle sandheden om den scene, der blev fotograferet. Som betragter bør man være i stand til at identificere motivet for billedet og være overbevist om, at det er blevet præsenteret ærligt, og at der ikke er blevet brugt uetisk praksis til at kontrollere motivet eller fange billedet. Billeder, der direkte eller indirekte viser enhver menneskelig aktivitet, der truer en levende organismes liv eller velfærd, er ikke tilladt.

Den vigtigste del af et naturbillede er den naturhistorie, det fortæller. Der forventes høje tekniske standarder, og billedet skal se naturligt ud. Tilføjelse af en vignet eller sløring af baggrunden under behandlingen er ikke tilladt.

Objekter skabt af mennesker og beviser for menneskelig aktivitet er kun tilladt i naturbilleder, når de er en nødvendig del af naturhistorien.

Fotografier af menneskeskabte hybridplanter, dyrkede planter, tamme dyr, menneskeskabte hybriddyr og monterede eller bevarede zoologiske prøver er ikke tilladt.

Billeder taget med motiver under kontrollerede forhold, såsom zoologiske haver, er tilladt.

Det er ikke tilladt at kontrollere levende motiver ved afkøling, bedøvelse eller enhver anden metode til at begrænse naturlig bevægelse med henblik på et fotografi.

Ingen modifikation, der ændrer sandheden af et naturbillede, er tilladt. Billeder kan beskæres, men ingen anden teknik, der fjerner, tilføjer eller flytter nogen del af billedet, er tilladt.

Teknikker, der fjerner elementer tilføjet af kameraet, såsom støvpletter, digital støj og linseudstråling er tilladt.

Fuldstændig konvertering af farvebilleder til fuld monokrom er tilladt. Delvis konvertering, toning og infrarøde optagelser eller konverteringer er ikke tilladt.

Billeder af det samme motiv, der er kombineret i kameraet eller med software ved fokusstabling eller eksponeringsblanding er tilladt.

Flere billeder med overlappende synsfelter, der tages fortløbende og kombineres i kameraet eller med software (billedsammensætning) er tilladt.

4. Motivvalg

Motivvalget er frit. Ved billeder sammensat af flere motiver/elementer, skal autor selv have fotograferet alle elementerne. Skal ved tvivl dokumenteres af autor. Autor påtager sig det fulde juridiske ansvar for billedernes indhold.

5. Billedstørrelse

Papirbilleder: Billedstørrelsen er fri, men alle billeder skal være monteret på 30×40 cm støttekarton med en tykkelse på maks. 3 mm. Uopklæbede billeder og billeder, der afviger fra angivne størrelse, vil blive diskvalificeret.

Digitale billeder: Formatet er  max 1920 pixels på længste led (altså tværformat skal være max 1920 pixels bredde, højformat max 1920 pixels høje, kvadratiske billeder max 1920×1920 pixels). Filformat jpg på maks. 5 mb

6. Mærkning

Entryformen gøres tilgængelig af Alssund fotoklub samtidig med indbydelsen. Den vil være elektronisk. Alle papirbilleder skal forsynes med dertilhørende label generet via registreringsprofilen. Label placeres i øverste venstre hjørne. Billedets retning markeres med pil i øverste venstre hjørne. Billeder der ikke er mærket på den angivne måde vil blive diskvalificeret. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem entryform og billedets mærkning er det mærkningen på billedet, der er gældende. Bemærk: Entryform indsendes via den elektroniske registrering på den hjemmeside, som Alssund fotoklub bruger dertil.

7. Digitale kopier af papirbilleder

Der skal afleveres digitale kopier af papirbillederne via det elektroniske system Disse anvendes kun til præsentation ved dommergennemgang mm. Det er papirbillederne der bliver bedømt. Papirbilleder kan ikke diskvalificeres ved fejl i den digitale kopi.

8. Diskvalificering

Alssund fotoklubs bestyrelse kan til enhver tid diskvalificere billeder, der ikke lever op til de stillede krav. Deltagergebyr tilbagebetales ikke ved diskvalifikation.

9. Indsendelsesfrist

Upload kan starte den 15. december 2022 Upload senest den 5. februar 2023

Papirbilleder skal være Alssund fotoklub i hænde senest 11. februar 2023 hos:

Leif Elsborg
Østervej 5
6470 Sydals

E-mail: webmaster@alssundfotoklub.dk
Mobil: 5131 4795

I er velkommen til at sende med afhentning på posthus

Der er to forskellige afhentningssteder som i bedes anvende:

Superbrugsen Høruphav, Søndre landevej 225, 6470 Sydals (Post Nord eller GLS)

Tanken, Banegårdsgade 9, 6440 Augustenborg (Post Nord, GLS, DAO eller Bring)

10. Deltagergebyr

Deltagelse i 1 kategori: kr. 200,00
Deltagelse i 2 kategorier: kr. 215,00
Deltagelse i 3 kategorier: kr. 230,00
Deltagelse i 4 kategorier: kr. 245,00
Deltagelse i 5 kategorier: kr. 260,00

Beløbet skal være indbetalt senest 5. februar 2023, betaling via link i uploadsystemet

11. Bedømmelse

Alssund fotoklub har indbudt 6 dommere:

Dommergruppe 1:

 • Farve papir
 • Monokrom papir

Jörn Lützen (AFIAP), Flensborg
Erik Hansen (ASDF), Aabenraa
Herdis Halvas Nielsen (GMPSA), Flensborg

Dommergruppe 2:

 • Farve digital
 • Monokrom digital
 • Natur digital

Michael Holm Hansen, Næstved fotoklub
Lene Hansen, Maribo Fotoklub
Jonas D. Madsen (MSDF; EFIAP/s; NSMiF/p; MNFFF/b), Næstved Fotoklub 

Dommerne skal være til stede under dommergennemgangen.

Dommerne forpligter sig til at følge de til en hver tid gældende regler for billedbedømmelse som beskrevet af SDF.

12. Præmiering

Der uddeles medaljer til 1., 2. og 3. pladsen i hver kategori, samt minimum 1 dommerdiplom pr. dommer pr. kategori. Alssund fotoklub kan bestemme om der desuden skal uddeles en eller flere præmier eller ekstra diplomer i de enkelte kategorier.

Alle billeder og serier der bliver antaget på jyske tildeles 5 point. Alle billeder og serier som tildeles en præmiering vil blive tildelt ekstra point. Et billede og/eller serie kan ikke tildeles mere end en præmiering. 
Guld – 25 point
Sølv – 20 point
Bronze – 15 point
Diplom – 10 point

Den autor, som opnår højeste antal samlede point blandt antagne billeder, kåres til Jysk Mester og tildeles en pokal, ca. 30 cm høj med autor navn, konkurrencens navn samt ”Jysk Mester 2023” indgraveret til ejendom.

Ved pointlighed mellem to eller flere autorer tælles medaljer med i bedømmelsen, hvor 1 guldmedalje tæller mere end 2 eller flere sølvmedaljer, bronzemedaljer eller diplomer.

Kun klubber, der deltager med 3 eller flere autorer kan kåres til Jysk klubmester. Det samlede antal point pr. klub divideres med klubbens samlede antal indsendte billeder.

Den klub, der har opnået det højeste gennemsnit, er årets mester. Ved pointlighed mellem 2 klubber findes vinderen på samme måde som den individuelle mester.

13. Udstillingen

Udstillingen afholdes lørdag, den 15. april 2023 på Kasernen, Gerlachsgade 8, 6400 Sønderborg

Alssund fotoklub er ansvarlig for, at samtlige antagne billeder ophænges på et til formålet egnet sted, synligt for publikum.

Billederne nedtages efter afslutningen af udstillingen og tages med hjem af de fremmødte klubber/autorer. Liste over antagne billeder med numre eller lignende, som referer til de udstillede billeder, vil være tilgængelig på udstillingen.

Udstillingsprogrammet tilrettelægges af Alssund fotoklub, men skal som minimum indeholde et punkt, hvor dommerne kommenterer et udvalg af de antagne billeder.

Udstillingsprogrammet med relevante praktiske oplysninger offentliggøres i god tid på SJF’s (www.jyskefotoklubber.dk ) og SDF’s  hjemmesider.

Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber forbeholder sig ret til at lade indsendte billeder reproducere og benytte til alle for Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber gavnlige formål.

15. Returnering

De enkelte deltagende klubber bør i videst muligt omfang selv afhente, såvel udstillingsbilleder, som ikke antagne billeder ved udstillingens afslutning, i det omfang klubberne er repræsenteret på udstillingen. Ikke hjemtagne billeder afleveres på næste års Jyske.

Samtidig returneres kopi af de indsendte autorlister med dommernes point til de deltagende klubber.

Alssund fotoklub forpligter sig til at behandle de indsendte billeder med størst mulig omhu, men kan dog ikke drages til ansvar for beskadigelse eller bortkomst.

16. Appel

Dommernes afgørelse er inappellabel. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af udstillingsreglerne afgøres af SDF’s bestyrelse eller dennes repræsentant, da de har givet en SDF-godkendelse af udstillingen. Denne afgørelse er inappellabel. Autorerne har ved indsendelsen forpligtet sig til anerkendelse heraf, ligesom de har anerkendt udstillingsreglerne.

17. Information

Alssund fotoklub orienterer pressen (Dagblade, Fotoblade, Fotohjemmesider mm.) og sørger for den mest mulige omtale af arrangementet før, under og efter udstillingen. Hedensted Fotoklub pålægges hurtigst muligt efter udstillingen at udarbejde et kort sammendrag af udstillingsforløbet med relevant statistik og lister som nævnt i pkt. 12. Ligeledes offentliggøres hvilken klub, der er næste arrangør, for så vidt dette er kendt. Information udsendes til samtlige registrerede Jyske Fotoklubber. Resultatlister med minimum vindernes navne søges offentliggjort i SDF’s medlemsblad Dansk Fotografi.

18. Ansvar

Alssund fotoklub afholder alle udgifter, herunder Jyske Arbejdsgruppe’s (2 repræsentanter fra de klubber, der har givet tilsagn om at arrangere Jyske) udgifter, som måtte være nødvendige for at afvikle Jyske Mesterskaber i overensstemmelse med nærværende regler, ligesom Alssund fotoklub har ansvaret for at nærværende regler overholdes.

Eventuelle ændringer af nærværende regler foretages kun efter indstilling fra arbejdsgruppen. Alle rettelser og tilføjelser til reglerne og arrangementet generelt foretages af Jyskes Arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen sørger for at hele konceptet for arrangementet er ajourført, og, at alle ændringer i klubbernes stamoplysninger er up to date, ligesom det er Arbejdsgruppens version af reglerne, der er gældende.

Alssund fotoklub ansøger i god tid SDF-godkendelse af arrangementet. Alssund fotoklub er forpligtet til at holde SDF orienteret. SDF orienteres om resultatet af Jyske Mesterskaber på den af SDF angivne måde.

Arrangerende klub er kontaktperson til SDF.

19. Website

Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber har et website på adressen www.jyskefotoklubber.dk. Udgifterne til sitet af holdes af den arrangerende klub.

Nærværende regler er gældende for 1 år ad gangen.